PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

V souladu s ustanoveními článků 6-III a 19 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku, známého jako L.C.E.N., upozorňujeme uživatele a návštěvníky stránek: www.phpcrudgenerator.com na následující informace:


Právní informace

Status vlastníka: soukromá osoba
Vlastníkem je: Majitel: Gilles Migliori
Poštovní adresa majitele: 18, route d'Arpajon 91340 Ollainville

Tvůrcem stránek je: Gilles Migliori
Osobou odpovědnou za zveřejnění je: Gilles Migliori
Kontakt na osobu odpovědnou za zveřejnění: gilles.migliori@gmail.com.

Osoba odpovědná za zveřejnění je fyzická osoba.

Správcem webu je: Gilles Migliori
Kontakt na webmastera: gilles.migliori@gmail.com
Kontakt na webmastera: gilles.migliori@gmail.com
Hostitelem webu je: Louis-B.-Mayer Laval, Québec Kanada.
KREDIT: Právní upozornění byla vygenerována na adrese https://www.generer-mentions-legales.com/.


Prezentace a princip

Následující text se označuje jako : Uživatel, každý uživatel internetu, který se připojuje a používá výše uvedené stránky: www.phpcrudgenerator.com.

Stránka www.phpcrudgenerator.com sdružuje soubor služeb, které jsou uživatelům k dispozici. Tímto se stanoví, že tito musí zůstat zdvořilí a projevovat dobrou vůli jak vůči ostatním uživatelům, tak vůči správci stránek www.phpcrudgenerator.com. Stránky www.phpcrudgenerator.com pravidelně aktualizuje Gilles Migliori.
Gilles Migliori vynakládá veškeré úsilí, aby na stránkách www.phpcrudgenerator.com poskytoval co nejpřesnější informace (s výhradou změn provedených od jejich uvedení na internet), nemůže však zaručit přesnost, úplnost a aktuálnost informací zveřejněných na svých stránkách, ať už je to jeho práce nebo práce partnerů třetích stran, kteří tyto informace poskytují. Uživatel proto bere na vědomí, že tyto informace (které jsou orientační, neúplné a mohou se měnit) používá na vlastní odpovědnost.


Přístupnost

Stránky www.phpcrudgenerator.com jsou v zásadě přístupné uživatelům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou plánovaného či neplánovaného přerušení z důvodu údržby nebo vyšší moci. V případě, že přístup ke službě nebude možný, zavazuje se www.phpcrudgenerator.com učinit vše pro obnovení přístupu ke službě a bude se snažit uživatele předem informovat o datech a časech zásahu. Vzhledem k tomu, že se na www.phpcrudgenerator.com vztahuje pouze povinnost prostředků, nemůže nést odpovědnost za škody, ať už jakéhokoli charakteru, které vzniknou v důsledku nedostupnosti služby.


Duševní vlastnictví

Gilles Migliori je výhradním vlastníkem všech práv duševního vlastnictví nebo držitelem práv na užívání všech prvků přístupných na těchto stránkách, a to jak struktury, tak textů, obrázků, grafiky, log, ikon, zvuků, softwaru...

Jakákoli úplná nebo částečná reprodukce stránek www.phpcrudgenerator.com, jejich zobrazení, úpravy, zveřejnění, úplné nebo částečné přizpůsobení jakéhokoli z těchto prvků, ať už je použito jakýchkoli prostředků nebo postupů, je zakázáno, s výjimkou předchozího písemného souhlasu Gillese Miglioriho, vlastníka stránek, na následující e-mailové adrese: gilles.migliori@gmail.com, v opačném případě bude považováno za protiprávní jednání, které podléhá stíhání v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a násl. zákoníku duševního vlastnictví.


Hypertextové odkazy a soubory cookie

Stránky www.phpcrudgenerator.com obsahují určitý počet hypertextových odkazů na jiné stránky (partnerské, informační atd.), které byly vytvořeny se souhlasem Gillese Miglioriho. Gilles Migliori však nemá možnost ověřit celý obsah takto navštívených stránek, a proto odmítá veškerou odpovědnost za případná rizika nelegálního obsahu.

Uživatel je informován o tom, že během jeho návštěv na stránkách www.phpcrudgenerator.com může být do jeho počítače prostřednictvím prohlížeče automaticky nainstalován jeden nebo více souborů cookie. Soubor cookie je blok dat, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale který zaznamenává informace týkající se jeho pohybu na stránkách.

Software prohlížeče lze nastavit tak, aby uživatele informoval o přítomnosti souboru cookie a případně jej odmítl, jak je popsáno na následující adrese: www.cnil.fr. Uživatel však může prohlížeč svého počítače nakonfigurovat tak, aby instalaci souborů cookie odmítl, přičemž je třeba mít na paměti, že odmítnutí instalace souboru cookie může znemožnit přístup k některým službám. Chcete-li zablokovat soubory cookie, zadejte do vyhledávače: blokování souborů cookie v prohlížeči IE nebo Firefox a postupujte podle pokynů v závislosti na své verzi.


Ochrana zboží a osob - správa osobních údajů

Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zejména zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 trestního zákoníku a evropskou směrnicí ze dne 24. října 1995.

Gilles Migliori shromažďuje na webových stránkách www.phpcrudgenerator.com osobní údaje (v souladu s článkem 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978) týkající se uživatele pouze pro účely některých služeb nabízených na webových stránkách www.phpcrudgenerator.com. Uživatel tyto informace poskytuje s plným vědomím skutečností, zejména při jejich zadávání. Uživateli stránek www.phpcrudgenerator.com je pak upřesněno, zda je povinen tyto informace poskytnout, či nikoliv.

V souladu s ustanoveními článků 38 a následujících zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, souborech a svobodách mají všichni uživatelé právo na přístup k osobním údajům, které se jich týkají, na jejich opravu, vymazání a vznesení námitek. Chcete-li toto právo uplatnit, zašlete svou žádost na adresu www.phpcrudgenerator.com e-mailem: gilles.migliori@gmail.com nebo písemně, řádně podepsanou, s přiloženou kopií dokladu totožnosti s podpisem držitele dokladu, s uvedením adresy, na kterou má být zaslána odpověď.

Žádné osobní údaje uživatele stránek www.phpcrudgenerator.com nejsou bez jeho vědomí zveřejňovány, vyměňovány, předávány, postoupeny ani prodávány na jakémkoli médiu třetím osobám. Pouze převzetí koupě stránek www.phpcrudgenerator.com a jejich práv opravňuje Gillesa Miglioriho k předání uvedených informací případnému kupujícímu, který by byl následně vázán stejnou povinností uchovávat a upravovat údaje ve vztahu k uživateli stránek www.phpcrudgenerator.com.

Stránka www.phpcrudgenerator.com je v souladu s RGPD viz naše zásady RGPD https://www.phpcrudgenerator.com/.

Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.